သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဂရုစိုက်ရပါမည်။

26 နိုဝင်ဘာ 2019
-
3 minutes

တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်များသည် နိုင်ငံများစွာတွင်ကြီးမားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုဖြစ်စေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအနီးတစ်ဝိုက်ရှိပလတ်စတစ်အမြောက်အမြားကိုကင်းစင်သန့်စင်ရေးတွင်ပါဝင်ကူညီပြီးအသိပညာပေးရာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။

In this video they will tell you why it’s important to set an example and care for the environment.