ပင်မစာမျက်နှာ / ဆက်သွယ်ရန် / ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

အဆက်အသွယ်

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

ရုံးချုပ်လိပ်စာ

ရုံးချုပ်လိပ်စာ

လိပ်စာ

အမှတ် (၁၂) L, ပြည်သူလမ်း ၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ (၇) မိုင် ၊ ပြည်ငြိမ်းသူကွန်ဒို ၊ (၆) လွှာ ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
၁၁ဝ၆၁ ရန်ကုန်မြို့

အီးမေးလ်လိပ်စာ

aaron.aung@deheus.com

တယ်လီဖုန်း

+959420038474