ပင်မစာမျက်နှာ / အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ / လစ်လပ်လျက်ရှိသောရာထူးများ

လစ်လပ်လျက်ရှိသောရာထူးများ

ကြၽန္ပ္တို႔သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အသစ္မ်ားကိုအၿမဲတမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေနပါသည္။လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုအၿမဲတမ္းၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။