ပင်မစာမျက်နှာ / ဆက်သွယ်ရန် / ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ

ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ

ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံသင်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများအတွက်သာတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
De Heus Myanmar Ltd အနေဖြင့် သင်၏အီးမေးလ်ကို ကြေငြာကိစ္စရပ်များအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။