ပင်မစာမျက်နှာ / အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ / လစ်လပ်လျက်ရှိသောရာထူးများ / CCR (Central Control Room) Operator

CCR (Central Control Room) Operator | Myingyan | Mandalay

Tasks and Responsibilities 

- Perform production assignment according to plan.

- Operate production chain accurately.

- Guarantee controlled devices well-operated before putting into work.

- Operate manufacturing correctly.

- Monitor production process to make sure the system work properly have to notice if there is anything abnormal during the process.

- Report to shift leader immediately all abnormal cases which cannot resolved by yourself.

- Test and adjust production batch according to standards.

- Clean factory and equipment properly as regulation.

- Prepare material check quantity and quality of the material before processing.

- Take note, send daily operation report to production shift leader.

- Participate in activities to improve and enhance productivity.

- Support shift leader during production process.

- Abide and strictly obey rules, regulations and culture of the company (about labour protection, fire safety, production, safety...)

-  Perform other tasks assigned by shift leader, operate extrusion, table press, machine........ 

 

Education

B.E (Electrical, Mechanical and Mechatronic) 

 

Skill requirement:

- Strong knowledge in feed production field.

- Ability to work under pressure.

- Diligent hard work and enthusiasm. 

ကြၽန္ပ္တို႔သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အသစ္မ်ားကိုအၿမဲတမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေနပါသည္။လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုအၿမဲတမ္းၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။