သင့်မှာ ကြီးထွားဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်

ကျွန်ုပ်တို့မှာ သင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ အရင်းအမြစ်ရှိတယ်

ROYAL DE HEUS. သင့်အာဟာရဆိုင်ရာ လယ်ယာလိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက် ဝန်ဆောင်ပေးခြင်း

Royal de heus သည် မျိုးဆက် ၄ဆက်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများသို့ တိရိစာန္ဆ ္များအတွက် အာဟာရဖြည့်ဆည်းပေးမှုတွင် ပါတနာ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ dutch အမြစ် များနှင့အ် တူ၊ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်ကြာအောင်တိရိစာန္ဆ်ပရိုတိန်းအဖြစ်အစာကျွေးခြင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးကို သဘောပေါက်နားလည်ရန် နေ့စဉ် တစ်ခုချင်းစီ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပ်နှံဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ အရေ့ွ တောင်အာရှဒေသများ၏ တိုးချဲ့ဗဟုသုတများ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှစ၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ လယ်သမားများအတွက် အကြံဥာဏ်များနှင့် တိရိစာန္ဆ ္ကျွေးအစာများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ပါ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တ့၏ို ဝယ်ယူသူဧည့်သည်များကို ရှေ့သို့ဆက်လက်နိုင်ရန် ကူညီပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေသမျှ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဖံ့ြဖြိုးမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖန်တီးကူညီပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုချင်းစီမှာ ဝယ်ယူသူဧည့်သည်များအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဘာကြောင့် DE HEUS လဲ? ကျွန်ုပ်တို့၏ လယ်ယာမြေအရောက် ချဉ်းကပ်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ လယ်ယာမြေအရောက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့မာွ အစဉ်အမြဲ အတည်တကျခိုင်မြဲလျက်ရှိနေပြီး အစဉ်သဖြင့်လယ်မြေများတွင်တည်ရှိနေကာ၊ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်၊ တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းအထိ ကုန်ကြမ်းများမှ ပြောင်းလဲလွှမ်းမိုးသော ပြောင်းလဲတတ်ခြင်းများအားလုံးကို ခွျဲခမ်းစိတ်ဖြာပြီး စောင့ၾ္ကည့်နေပါသည်။ သင်နှင့်အနီးကပ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်၊ အကောင့ထ် ဲသို့ သင့်ရဲ့တိကျသော အခြေအနေ တစ်ခုချင်းဆိုင်ရာ ရေးရာကိစ္စအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ရယူထားနိုင်ပါသည်။ အတူတကွ စိတ်ကူးများဆွေးနွေး၊ အခွင့အ် လမ်းများရှာဖေၿြပီး သီးခြား ခွျဲခမ်းစိတ်ဖြာမှုသို့ အစဉ် ဦးတည်နေသော ထောက်ခံမှုအကောင်းဆုံးများအား ပြုလုပ်ကာ၊ သင့် လက်ရှိလိုအပ်ချက်များအတွက် အကြံပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ကျော်မှ ဗဟုသုတ၊ အတေ့ြ အကြုံများရှိခြင်း အကျိုးကြောင့် ရည်ရွယ်ပြောင်းလဲထားသောဖြေရှင်းချက်များ ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သုတေသနအဆောက်အဦးများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် R&Dဌာနများရှိပြီး သုတေသန အဖ့ြဲ အစည်းများဦးဆောင်ခြင်းနှင့်အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ထိုအရာများမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်စမ်ွးနှင့်ဗဟုသုတအသစ်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။အဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံများကို စုပေါင်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးပညာရှင်များအတွက် ရရှိစေနိုင်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့မာွ ရည်ရွယ်ပြောင်းလဲထားသော ဖြေရှင်းချက်များဆီသို့ ဗဟုသုတအားလုံးကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးနိုင်ပြီး၊ သီးခြား ဝယ်ယူသူဧည့်သည်တိုင်းအတွက် သက်ဆိုင်စေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ဧည့သ် ည်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရွယ်အစားကို မကြည့်ဘဲ သူတို့၏ ကြီးထွားမှုနောက်ကွယ်မှ အားတစ်ရပ်သာဖြစ်ချင်ပါသည်။


အရည်အသွေးရှိ အစာနှင့် အထက်ပါ အားလုံး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွန်အားမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးတွင်ရှိပါသည်။ စုပေါင်းချိတ်ဆက်မှု၊ ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မှု၊ အာဟာရတွင် နောက်ဆုံး ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်စွမ်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ဆင်မှု ရလဒ်ရှိခြင်းတ့လို က်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစာန္ဆ်ကျွေးအစာများ၏တသမတ်တည်း အရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ ညီတူညီမျှ အရေးပါမှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်သားနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူသူဧည့်သည်များအား အစဉ်အမြဲ ရှေ့ရောက်နေစေရန် ရည်မှန်းပါသည်။

တိရိစာန္ဆ်ပရိုတိန်းအတွက်အစာကျွေးခြင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်ရန် နေ့စဉ် တစ်ခုချင်းစီ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပ်နှံဆောင်ရွက်ပါသည်။ အားလုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဧည့သ် ည်များအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များ တိုးချဲ့ရန် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူသဧူည့်သည်များမှာသူတို့၏မေးြမြူရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဆောင်ရွက်ချက်များ အမြင့်ဆုံးကို ရရှိချင်ပါသည်။ သို့သော် အခြေအနေအားလုံးမှာ ထူးခြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရည်ရွယ်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားသောတိရိစာန္ဆ်ကျွေးအစာနှင့ဆ် ိုင်သောခံယူချက်ပေးအပ်ရန်သီးခြားရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထူးခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ထိရောက်လှပါသည်။ထို့ပြင်သင်၏လည်ပတ်မှုရလဒ်များကိုလည်းတိုးမြှင့ရ်န်ကူညီပါသည်။

စီးပွားရေးတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အစာနှင့ပ် တ်သက်သော ဖြေရှင်းမှုများ လိုအပ်ပါတယ်

De Heus မှ အာဟာရကုန်ပစ္စည်းများ ကျယ်ပြန့်စွာ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေတိကျ အခြေအနေများအတွက် ကြိုတင်အရောအနှောနှင့် ရည်ရွယ်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားသော အစာ၊ အရည်ပြင်းအားများသို့ ဖြည့်စွက် အစာများနှင့် အပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းမှ။ [သက်ဆိုင်သောစာရင်း]အတွက်အစာတွင်ပါဝင်သောကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစာန္ဆ်အာဟာရဆိုင်ရာPortfolio မာွ

ကျွနွဲားတိရိစာန္ဆ:

  • ကျွနွဲားနို့ထွက်ပစ္စည်း၊ကျွေဲပါက်နွားပေါက်၊ကျွနွဲားအမဲသား

ဝက:

  • ဝက်ပေါက်များ ၊ မျိုးစေ့ကြဲ၊ ဆူဖြိုးအောင် ကျွေးထားသော ဝက်များ၊ အရည် အစာ

ကြက်ဘဲ:

  • အသားစား၊အထပ်သား၊တိရိစာန္ဆ်မိဘ၊တူရကီ

ငါး:

  • Pangasius ရေချိုငါး၊ တီလားပီးယား၊ ငါးရံ့ ၊ ငါးသေးလေးများ

သို့သော် ဒီထက်ပိုပြီး မြောက်မြားစွာ ကျွန်ုပ်တို့ ပ့ပံ ိုးပေးနိုင်ပါသည်!

လယ်ယာတိုင်းဟာမတူကွျဲပားကြသောကြောင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်၊တိကျသောတိရိစာန္ဆ်အစာနှင့်ဆိုင်သော ခံယူချက်လိုအပ်ပါသည်။တိရိစာန္ဆ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဤတွင်အရေးပါအရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့မာွတိရိစာန္ဆ်၊ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းအဆုံးသတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ၎င်းတ့၏ို ပတ်ဝန်းကျင်တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်များပေါ်တွင် ကောင်းစွာနားလည်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး တိရိစာန္ဆ်များအာဟာရလိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိပါသည်။

လယ်သမားများ၏ရည်မှန်းရာများနှင့်လယ်မြေသီးခြားအခြေအနေများတွင်အခြေခံကာတိရိစာန္ဆ်များ၏ ဘဝသံသရာ စက်ဝန်းအဆင့် များဆီသို့ သင့်လျော်အောင် ပြုပြင်ထားသော အာဟာရဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ပြီး ဖံ့ြ ဖြိုးရန် ဤအာဟာရဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို DE HEUS မှ အသုံးပြုပါသည်။

Reports

ESIA (Environmental and Social Impact Assesment) is one of the projects De Heus Myanmar Ltd. has worked on regarding environmental health and safety management. De Heus Myanmar has submitted the IEE (Initial Environmental Examination) report for De Heus Myaung Dagar factory on May 26,2017 and ESIA (Environmental and Social Impact Assesment) on February 22,2018 to ECD (Environmental Conservation Department), Ministry of Natural Resource and Environmental Conservation Department.
The IEE and ESIA reports were published on the De Heus Myanmar website and disclosed to civil society to be in accordance with Article 38 of ESIA Procedure Notification.

IEE Report (PDF, 29.7MB)   ESIA Report (PDF, 22MB)